رایگان
توضیحات نظرات

گزارش سال 99 تریبون

ایـن گـزارش اولیـن گزارش تریبون در حـوزه رپورتـاژ آگهی اسـت. آمـار ذکـر شـده در ایـن گـزارش، حاصـل بررسـی عملکـرد تریبـون در سـال گذشـته و نیـز
تحلیـل رفتـار کاربـــران در تریبـون اسـت. هـدف از گـردآوری ایـن گزارش، ایجاد شـفافیت در آمار موجـود در حوزه رپورتـاژ آگهی به منظور کمـک به کسـب‌وکارها بـرای اجرای موفق تـر و هدفمندتر کمپین های رپورتاژ آگهی شـان اسـت. در ایــن گــزارش ســعی شــده تــا بــه ســوال “رفتــار کســب‌وکارها در انتشــار و اجــرای کمپین هــای رپورتــاژ آگهــی چگونــه اســت؟” پاســخ داده شــود.

در بخش گزارش های اکوسیستم استارتاپی تمام گزارش های منتشرشده در فضای کسب و کارهای آنلاین قابل مشاهده و دریافت است.

پیام‌های حاوی کلمات رکیک و توهین آمیز منتشر نخواهد شد