برچسب: NPV

شاخص های مالی استارتاپ ها

شاخص‌های مالی استارتاپ ها

همان طور که در مطلب قبلی «پیش‌بینی مالی استارتاپ‌ها» گفته شد، رعایت موارد زیر در یک پیش‌بینی مالی از اهمیت بالایی بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. معقول و معتبر بودن فرض‌های پیش بینی مالی منطقی بودن جریان‌های درآمدی جریان نقدینگی مناسب شفاف و منطقی بودن هزینه‌ها و متناسب بودن آن با سرمایه مورد نیاز اما […]