برچسب: کارکنان

چگونه به کارکنان خود بازخورد دهیم؟

برخی از مسئولیت ها و وظایفی که یک مدیر نسبت به کارمند خود دارد، کاملا مشابه یک تیغ دو لبه است و انجام این وظایف نیازمند حصول دانش کافی در آن زمینه است. چرا که درصورت انجام درست و به موقع آن توسط مدیر منجربه پیشرفت و بهبود اوضاع شده و در صورت وجود نقص […]