برچسب: مرکز توسعه تجارت الکترونیک

گزارش سال 96 مرکز توسعه تجارت الکترونیک

بحران اطلاعات صحیح در ایران

مرکز توسعه تجارت الکترونیک تابستان امسال گزارشی تحت عنوان «بررسی روند اخیر تجارت الکترونیک در ایران» منتشر کرد. نسخه اول گزارش اردیبهشت 97 و نسخه دوم شهریور 97 منتشر شد. انتشار این گزارش از ابتدا حواشی زیادی داشت. از جمله اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک متهم به استفاده بدون اجازه و بدون ذکر منبع از […]