برچسب: صدور ضمانت نامه

نگاهی به گزارش سال 98 انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر یک سازمان غیر انتفاعی است در سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف این انجمن ترغیب سرمایه گذاران خطرپذیر و خصوصی به سرمایه گذاری بلندمدت برروی فناوری های نو ظهور است. این انجمن در پایان هر سال گزارشی از فعالیت سال گذشته […]