برچسب: رفتار انحصارگرانه

انحصارطلبی در اکوسیستم استارتاپی

مونوپولی، یک بازی سرگرم کننده که در آن تمام بازیکنان سعی در تصاحب مالکیت و کنترل تمام زمین بازی دارند . قطعا هرکس سهم بیشتری از زمین بازی داشته ، قدرت بیشتری دارد و کم کم باعث خارج شدن بقیه بازیکن ها می شود تا آنجاکه تنها یک نفر مالک کل زمین ها باقی بماند […]